Sociale veiligheid

Sociale Veiligheid binnen onze Vereniging Scouting Anne Frank en St. Nicolaas
We vinden het binnen onze vereniging Scouting Anne Frank en St. Nicolaas belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze vereniging Scouting Anne Frank en St. Nicolaas betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag.
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwens persoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden en vertrouwenspersonen graag voor je klaar.
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om met deze vragen direct met de betrokkenen te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over andere zaken gaan die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting.


Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als bemiddelaar. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen en instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de leidinggevende, groepsbegeleider, en/of groepsvoorzitter.

Onze vertrouwenspersonen

Wij hebben op dit moment 2 vertrouwenspersonen. Deze personen zijn jeugdlid en leidinggevende geweest. Hij en zij hebben dus scoutingervaring, maar staan tegenwoordig wat verder af van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. We hopen dat dit bijdraagt aan het vertrouwen zodat alles dat je met één van deze twee bespreekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Contact

Weet je dus niet wat je met jouw probleem moet doen en denk je dit alleen met 1 van de vertrouwenspersonen te kunnen bespreken, dan kun je altijd contact opnemen met hen:

Martijn Kromwijk [email protected]
Anja Fraza [email protected]